Neve Yerushaliem Herzlyia Paint Party

Beis Yakov Jerusalem

Seminary Midreshet Torah Chesed Paint Party

Midreshet Moriah Seminary Paint Party

Neve Yerushaliem Paint Party

Bnos Batsheva Jerusalem